Cinema Kids

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СКОРИК В. Є. (дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від від 25.09.2018 № 2 224 000 0000 128022) (далі – «Виконавець»), адресує цей договір-оферту (далі – «Договір») про надання інформаційних послуг будь-якій фізичній особі, яка досягла 18-річного віку та виразила готовність і згоду на отримання послуг на умовах, визначених нижче (далі – «Замовник»),в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».

1.2. Безумовним акцептом цієї оферти є заповнення та надсилання Замовником реєстраційної форми на сайті http://cinema-kids.com.ua/vacations-online (далі – «сайт») з проставленням відповідної відмітки про ознайомлення та повне й безумовне прийняття умов даного договору-оферти та здійснення попередньої оплати послуг Виконавця на умовах і в порядку, визначеними цим Договором.

1.3. При заповненні реєстраційної форми на сайті Замовник повинен ввести у відповідні поля наступні достовірні дані про себе: власне ім'я та прізвище (контактна особа); адреса електронної пошти, яку особа використовує; номер мобільного телефону, який особа використовує, ім'я, прізвище та вік особи, згідно п.1.6 Договору; інформацію про попередню участь в «Кіноканікул online»; особливості харчування особи, визначеної згідно п.1.6. Договору. Після цього відвідувач повинен натиснути кнопку «Зареєструватися» на сайті. Виконавець не несе жодної відповідальності за ненадання та/або неналежне надання послуг за цим Договором у випадку надання Замовником неповної та/або недостовірної інформації при заповненні форми.

1.4. Заповнюючи та надсилаючи реєстраційну форму на сайті згідно п. 1.3. Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору. Цей Договір містить всі істотні умови, які хочуть узгодити сторони і має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами сторін.

1.5. Виконавець бере на себе зобов'язання доступними йому засобами, навичками, знанням та технічними можливостями надавати інформаційні послуги (далі – Послуги) Замовнику в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти їх та оплатити. Послугинадаються у вигляді усних інформаційних повідомлень.

1.6. Сторони розуміють та погоджуються, що Виконавець надає інформаційні послуги безпосередньо Замовнику, або, за вказівкою Замовника, іншій особі з кола близьких родичів Замовника.

1.7. Період надання Послуг – 29 червня - 21 серпня 2020.

1.8. Умовою надання Послуг є присутність Замовника у відповідному місці їх надання та у відведений для цього час. Послуги надаються призначеною Виконавцем через мережу інтернет.

1.9. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором не є освітніми послугами, тому Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційний характер Послуг. Замовник повідомлений і розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим закладом освіти у розумінні чинного законодавства України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1 надавати Послуги, передбачені Договором, якісно та у визначеному обсязі;

2.1.2 забезпечити Замовника у разі необхідності приміщенням, методичними та довідковими матеріалами, реквізитом, костюмами, декораціями тощо для отримання Послуг, передбачених Договором.

2.1.3. забезпечити Замовника необхідною інформацією для отримання Послуг, передбачених Договором, запрошувати необхідних спеціалістів;

2.1.4 надавати Замовнику, за його вимогою, інформацію щодо надання Послуг, протягом всього строку надання Послуг, передбаченого Договором;

2.1.5. здійснити інформування Замовника про дату проведення, час початку, тривалість, місце надання Послуг (частини Послуг) шляхом надсилання електронного листа на електронну адресу Замовника, додатково узгоджену Сторонами або в усній формі, в т.ч. засобами .

2.1.6 повідомляти Замовника про всі обставини, які можуть спричинити затримку у наданні Послуг, будь-яку зміну дати проведення, часу початку, місця, а також неможливість надання Послуг(частини Послуг).

2.2. Виконавець має право:

2.2.1 залучати до надання Послуг третіх осіб на свій власний розсуд і за свій рахунок, для забезпечення належного надання Послуг за Договором, при цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії таких третіх осіб;

2.2.2 на своєчасну оплату винагороди за Послуги відповідно до умов розділу 3 Договору.

2.3. Замовник зобов'язаний:

2.3.1 прийняти надані Виконавцем Послуги у відповідності з умовами Договору;

2.3.2 здійснити оплату ціни Послуг відповідно до ст. 3 Договору.

2.4. Замовник має право:

2.4.1 на своєчасне та належне надання Виконавцем Послуг за Договором;

2.4.2 на безоплатну заміну Виконавцем неналежним чином наданих Послуг, Послугами належної якості.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна Послуг складає 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок при оплаті до 22 червня, та 9600 (девять тисяч шістсот) гривень 00 копійок при оплаті після 22 червня.

3.2. Замовник сплачує Виконавцю ціну Послуг, зазначену п. 3.1 Договору шляхом здійснення передоплати 100% вартості послуг банківською картою Visa або MasterCard на сайті за допомогою системи електронних платежів після заповнення реєстраційної форми відповідно до п.1.2.-1.3. Договору. У випадку несплати Замовником вартості Послуг протягом однієї доби з моменту надсилання реєстраційної форми на сайті, акцепт вважається відкликаним, а договір – неукладеним.

3.3. Якщо Замовник після оплати Послуг і початку їх надання в односторонньому порядку повністю або частково відмовляється від отримання Послуг, оплачені за Договором кошти Замовнику не повертаються.

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

4.1. Факт надання Виконавцем Послуг за Договором підтверджується підписанням Акта приймання-передачі послуг (далі – «Акт») у порядку, передбаченому Договором.

4.2.Виконавець складає Акт у 2 (двох) автентичних примірниках і направляє його Замовнику протягом 3 (трьох) робочих днів після закінчення надання Послуг.

4.3. Замовник, при відсутності в нього зауважень відносно наданих Послуг, зобов'язується повернути Виконавцю Акт із підписом в строк, не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання відповідного Акта від Виконавця.У випадку не повернення Замовником Виконавцю Акту у зазначений в Договорі строк та не направлення Виконавцю в цей же строк зауважень до наданих Послуг, Послуги вважаються наданими Виконавцем належно, а також прийнятими Замовником без зауважень.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам інформацію, отриману ними у зв'язку з виконанням Договору.

5.2. Сторони зобов'язуються вживати всіх заходів для захисту конфіденційності інформації, отриманої від іншої Сторони у зв'язку з виконанням Договору, а також конфіденційності щодо предмету, змісту та ходу виконання Договору.

5.3. У випадку надання послуг третій особі, відповідно до п. 1.6. Договору, Замовник несе відповідальність перед Виконавцем за збереження такою особою умов конфіденційності.

5.4. Режим конфіденційності не поширюється на випадки, коли:

5.4.1 Сторона надає інформацію третім особам у зв'язку із захистом своїх інтересів у суді;

5.4.2 Сторона надає інформацію особам, які перебувають з ним у виробничих відносинах, з метою виконання останніми службових обов'язків, за умови, що така Сторона забезпечує збереження конфіденційності такими особами.

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ

6.1. У разі якщо Замовником (чи іншою особою, відповідно до п.1.6. Договору) в процесі отримання Послуг будуть створені які-небудь об'єкти права інтелектуальної власності (далі – «Об'єкти»), у повному складі всі (без будь-яких винятків) виключні майнові права інтелектуальної власності на Об'єкти, зокрема виключне право на використання Об'єктів, виключне право дозволяти використання Об'єктів та виключне право перешкоджати неправомірному використанню, зокрема забороняти використання Об'єктів, в будь-якій формі та будь-якими способами на території всього світу протягом всього строку чинності (охорони) авторського права та суміжних прав на відповідні об'єкти, визначеного законодавством України (далі – «Права») передаються (відчужуються) Виконавцю з моменту створення Об'єктів в об'єктивній формі. При цьому Виконавець не буде зобов'язаний здійснювати будь-які платежі на користь Замовника та/або будь-яких третіх осіб у зв'язку з використанням таких Об'єктів.

6.2. Виконавець має виключне право на оприлюднення Об'єктів, а також на внесення будь-яких змін, скорочень, доповнень, на переробку, адаптацію та інші подібні зміни, супроводження Об'єктів при їхньому використанні ілюстраціями, коментарями, передмовами, післямовами або будь-якими поясненнями та іншими візуальними проявами тощо.

6.4. Виконавець має право на використання Об'єктів без згадування імені особи, яка їх створила (анонімно).

6.5. Замовник надає Виконавцю беззастережний дозвіл на фіксування шляхом фотозйомки, відеозйомки, звукозапису та будь-яким іншим способом, зберігання, використання, зокрема розповсюдження, будь-яким способом та у будь-якій формі без обмежень щодо території та строку використання його зображень (або зображень іншої особи, відповідно до п. 1.6. Договору), створених у зв'язку з наданням послуг за Договором. Замовник заявляє та підтверджує, що зберігання, використання та розповсюдження таких зображень, а також створених ним (чи іншою особою, відповідно до п.1.6. Договору)об'єктів права інтелектуальної власності не завдає йому будь-якої шкоди та не може вважатись порушенням особистих немайнових прав.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Договору та чинного законодавства України. У випадку надання послуг третій особі, відповідно до п.1.2. Договору, Замовник несе відповідальність за дії такої особи у зв'язку з Договором, як за свої власні.

7.2. У випадку прострочення виконання Замовником зобов'язань, передбачених п. 3.2. Договору, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний календарний день прострочення.

7.3. У разі, коли вимога про виплату штрафних санкцій, передбачених Договором, не висувалася, сума штрафних санкцій становитиме 0 (нуль) гривень, тобто штрафні санкції вважаються не нарахованими і оплаті не підлягають.

7.4. У разі пошкодження, псування або втрати майна (об'єктів), наданих Виконавцем з метою надання Послуг, передбачених п. 2.1.2 Договору, Замовник несе матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної шкоди.

7.5. Виплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання взятих на себе зобов'язань.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за Договором у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як: пожежі, повені, землетруси або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого роду, терористичні акти, а також інші обставини, які не могли бути передбачені або відвернені Сторонами, включаючи прийняття закону та (або) іншого нормативного акта, акта ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади або місцевого самоврядування, який забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену Договором.

8.2. Якщо форс-мажорні обставини діють більше 2 (двох) місяців поспіль, Сторона, яка не перебуває під впливом таких обставин, має право розірвати Договір в односторонньому порядку без застосування будь-яких штрафних санкцій за Договором.

8.3. Виникнення форс-мажорних обставин у момент прострочення виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором позбавляє цю Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності за Договором.

9.ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Цей Договір складено відповідно до законодавства України. Замовник, який перебуває за межами цієї юрисдикції, повністю погоджується підпорядкувати правовідносини, що виникають з цього Договору, законодавству України, без застосування будь-яких колізійних норм. У випадку виникнення спорів та (або) суперечок у зв'язку з Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів та виходячи із засад доброзичливості та чесності.

9.2. У разі неможливості врегулювання спору Сторонами шляхом переговорів, такий спір передається на розгляд до відповідного суду та регулюється нормами чинного законодавства України.

10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до моменту повного та належного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором; в частині передачі Прав на Об'єкти Договір діє протягом всього строку чинності (охорони) виключних майнових прав інтелектуальної власності на Об'єкти, визначеного законодавством України, включаючи можливе продовження та відновлення цього строку.

10.2. Договір може бути розірваний:

10.2.1 за письмовою згодою Сторін;

10.2.2 у випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором.

10.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Замовник надає Виконавцю дозвіл на використання та обробку його персональних даних. Персональні дані Замовника є конфіденційною інформацією, збір і подальша обробка персональних даних здійснюється Виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Замовником. Надсилаючи заповнену реєстраційну форму на сайті, Замовник цим надає свою згоду на отримання оновленої інформації, інформаційних бюлетенів з останніми новинами та інших оголошень про від Виконавця через будь-які засоби зв'язку, включаючи електронні повідомлення (e-mail), SMS тощо.

11.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Всі зміни та доповнення до Договору вносяться тільки за взаємною згодою Сторін і оформляються письмово у вигляді додаткових угод до Договору, які мають бути підписані Сторонами, та є невід'ємною частиною Договору.

11.4. Сторони не мають права в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх зобов'язань за Договором або змінити умови Договору, крім випадків, передбачених Договором.

11.5. У випадку виникнення конфлікту між Замовником та Виконавцем, який в подальшому не дає можливості здійснювати Виконавцем належним чином зобов'язання за Договором, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово попередивши про це Замовника за 2 (два) календарні дні до дати розірвання Договору.

11.6. Недійсність частини Договору не спричиняє недійсність інших його частин, оскільки можна припустити, що Договір міг бути укладений і без включення недійсної його частини. У випадку, якщо будь-яке положення Договору буде визнано недійсним, Сторони зобов'язуються змінити його таким чином, щоб воно відповідало закону, іншим положенням Договору і правовим наслідкам, досягнення яких бажали Сторони при укладенні Договору.

11.7. Сторони домовилися, що Виконавця за даним Договором може бути замінено іншою стороною без складання окремої угоди, однак з обов'язковим письмовим повідомленням про це Замовника. У разі такої заміни всі зобов'язання Виконавця за цим Договором переходять до такої особи.

11.8. У випадку правонаступництва у відношенні прав і обов'язків якої-небудь зі Сторін за Договором зазначені права й обов'язки будуть поширюватись на правонаступників відповідної Сторони.

11.9. У випадку зміни електронної пошти, номерів телефону, Сторона, у якої були такі зміни, зобов'язана сповістити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) днів з моменту настання таких змін.